Navigation

Henry & Rutger Grivel

Introduction

In 2008, S. Parma researched the 19th century Dutch shipping company Blussé and the captains of its ships. One of those captains was Henry Grivel. In the course of his research, Mr. Parma also found information about Henry’s brother Rutger Grivel.

The result of this research, written in Dutch, is reproduced on this page. Alternatively, I created an English translation.

Henry Grivel

Familiegegevens en opleiding

Henry Grivel werd geboren in Amsterdam op 8 februari 1820 als zoon van Henry Grivel en Antje Coenradi. De familie is van Zwitserse oorsprong.

Henry trouwde op 25 mei 1848 te Amsterdam als zeeman met Cornelia Margaretha Brouwer, geboren te Amsterdam op 26 mei 1825 als dochter van Cornelis Brouwer, havenknecht, en Marretje Egberts. Zij zou overleden zijn in april 1862 maar haar overlijdensakte niet in Amsterdam en op GenLias gevonden. Als deze datum klopt dan is zij overleden in het kraambed van dochter Henriëtta Margaretha — zie hierna.

Het echtpaar kreeg 4 dochters en wel:

Henry Grivel overleed te Maartensdijk op 16 september 1890.GenLias

Uit voorgaand overzicht is duidelijk dat er geen directe nazaten met de naam Grivel zijn van kapitein Henry Grivel. Ook zijn er vrij zeker geen nazaten via de vrouwelijke lijn.

Nazaten gaan terug naar een oudere broer van Henry en wel Rutger Grivel, geboren te Amsterdam op 17 april 1818, getrouwd met Maria Dorothea Grim en overleden in het Kanaal van Formosa op 14 oktober 1861. Deze was eveneens koopvaardijkapitein. (zie aldaar)

Gegevens zijn ontleend aan www.grivel.net opgesteld door Eric Grivel.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H. Grivel werd met nr.619 lid van Zeemanshoop per 24 april 1855 op voorspraak van G. de Jong. Zijn schip was de “Sumatra”.002

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 17/24 april 1855 werd als effectief lid voorgedragen / benoemd Henri Grivel, oud 35 jaar, voerend de bark “Sumatra”, voor rekening van de Gebr. Blussé te Dordrecht, op voordracht van kapitein G. de Jong.023

H. Grivel was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m 1864 met vlagnummer 619.

Henry werd deelnemer aan het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 30 november 1858 en bedankte in 1864.003

H. Grivel wonend te Amsterdam was lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer D53 in de periode 27 april 1855 t/m zijn overlijden op 16 september 1890. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de “Sumatra” onder directie van de Gebr. Blussé te Dordrecht.064

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 november 1858 verzoekt H. Grivel om “in de voortdurende deelneming te mogen worden opgenomen, zonder verhoogde contributie, varend thans voor eene haven buiten Amsterdam.” Het Bestuur stelt dat, indien de kapitein onder de 40 jaar is, artikel 353 van het Reglement van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop van toepassing is.042 (Dit artikel 353 regelt de condities waaraan een lid moet voldoen om toestemming te krijgen voor een andere haven dan Amsterdam te varen.)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 24 juli 1866 staat vermeld een: “Brief van Kapt. H. Grivel voerende het Barkschip Vondel in Buenos Ayros 9 Juni 1866 houdende mededeelingen van verschillende waarnemingen in het belang der Scheepvaart van welk schrijven afschrift ter tafel zal worden gelegd.”023

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op 26 mei 1855 de storting door H. Grivel van f 15,- als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 10 november 1870 staat de mededeling dat de contributie van kapitein de Grivel is gebracht op f 3,-.064a

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 22 oktober 1890 wordt het overlijden gemeld van H. Grivel.064a

In het kasboek van het Dordtse College dd 22 september 1890 staat de reglementair vastgestelde uitkering van f 200,- aan de erven van kapitein H. Grivel te Amsterdam.064

De schepen van de kapitein

vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart:001

vlagnr. jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
619 1855-1861 bark Sumatra Gebr. Blussé te Dordrecht
  1862-1864 bark Decima J. Holtzapffel te Amsterdam
  1865-1869 brik Vondel H. J. E. Hekman te Amsterdam
  1870-1873 geen vermelding van schip en boekhouder

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam:093

kapitein scheepsnaam vertrek datum terugkomst datam
H. Grivel Sumatra 16 december 1858 25 mei 1861
  Decima 19 maart 1862 niet vermeld
  decima geen vermelding 08 december 1864

Het fregat “Sumatra” van de rederij Blussé van Oud Alblas te Dordrecht heeft minstens 4 reizen gemaakt waarvan de volgende onder kapitein H. Grivel:

Gegevens de heer P. Blussé te Vught, april 2008. Ontleend aan Blussé archief in Stadsarchief van Dordrecht.

Bouma025 vermeldt H. Grivel als gezagvoerder gedurende:

Overige bijzonderheden

NRC 6 november 1853

Falmouth, 2 november. De Nederlandse schepen REGINA, kapt. Ingerman, van Londen naar Adelaide, en SUMATRA, wijlen kapt. Keeman, van Dordrecht naar Liverpool bestemd, zijn hier beiden heden binnengelopen, eerstgenoemde heeft de zeilen verloren, en op de laatstgenoemde is de gezagvoerder overleden. (Was Henry Grivel stuurman op dit schip?)

NRC 27 april 1854

Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als: Voor Rotterdam: … SUMATRA, kapt. H. Grevel; …

Rutger Grivel

Familiegegevens en opleiding

Rutger Grivel werd geboren te Amsterdam op 17 april 1818 als zoon van Henry Grivel en Antje Coenradi. Hij is de broer van kapitein Henry Grivel. De familie is van Zwitserse oorsprong.

Hij trouwde met Maria Dorothea Grim, geboren te Vreeland op 13 maart 1817 als dochter van de gezagvoerder Daniel Grim en Jannetje Loopeker. Zij overleed 20 februari 1857. Rutger was een zwager van de koopvaardijkapitein Jan Albertus Keeman (zie aldaar) die met dochter Jannetje van het echtpaar Grim/Loopker was getrouwd.

Hij overleed op 14 oktober 1861 in het Kanaal van Formosa. Ontleend aan www.grivel.net.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R. Grivel werd met nr. 813 lid van Zeemanshoop per 23 april 1850 op voorspraak van (zijn schoonvader) D(aniël) Grim. Zijn schip was de “Rembrandt van Rhijn”002. Ten tijde van de inschrijving was Grivel 32 jaar. Toegevoegd is “bedankt”.002a

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 april 1850 werd als effectief lid voorgedragen / benoemd Rutger Grivel, oud 32 jaar, “zullende voeren het Barkschip Rembrandt van Rhijn”, wonend op de Haarlemmerdijk bij de Wieringestraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein D. Grim.023

R. Grivel werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 8 januari 1856 en bedankte in 1860.003

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen.

De schepen van de kapitein

Lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam.001

vlagnr. jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
813 1850-1853 bark Rembrandt van Rhijn Toe Laer & Co te A’dam
424 1854-1857 fregat Nehalennia B. P. Boscher te A’dam
  1858-1859 geen vermelding van schip en boekhouder
  1860 3/m sch. Cito H. J. E. Hekman te A’dam

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam:093

kapitein scheepsnaam vertrek datum terugkomst datam
R.Grivel Cito 20 september 1860 09 april 1862

Bouma025 vermeldt R.Grivel als gezagvoerder gedurende:

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was R. Grivel, van het fregat “Nehallenia”.104

In een project van de Nederlandse Stichting Marhisdata worden de diverse jaargangen van dagbladen nagezocht op maritieme berichten. Uit het midden van de 19e eeuw zijn momenteel alleen de jaargangen 1848 t/m 1854 beschikbaar.

NRC 8 juli 1850

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Sourabaya om ten spoedigste te vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd barkschip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel, te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

NRC 21 augustus 1851

Rotterdam, 20 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende drie schepen, als:

Voor Amsterdam: VIER GEBROEDERS, kapt. M. de Wijn, en REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel.

Voor Rotterdam: VLASHANDEL, kapt. N.T. Hoek.

NRC 16 april 1852

Batavia, 26 februari. In de nacht van 25 op 26 oktober 1851 is het Nederlands schip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. Grivel, met donker weder in het Engels kanaal tegen een schoener aangezeild, waarvan men, niettegenstaande genoemd schip dadelijk is bijgedraaid, niets meer heeft gezien. De REMBRANDT VAN RHIJN had de kluiverboom verloren en enige andere mindere schade bekomen. Twee schepelingen van de schoener werden opgevist, slepende aan einden touw achter het schip. Volgens mededeling der geredde schepelingen was het aangezeilde vaartuig de Engelse schoener PROVIDENCE, kapt. Pirer, groot 80 ton, van Port à Port naar Londen bestemd, bemand met vijf man. De twee geredde Engelse matrozen zijn mede naar Batavia genomen.

NRC 24 januari 1854

Amsterdam, 23 januari. Lijst van schepen op de onderstaande plaatsen liggende of ingevroren, alle herwaarts gedestineerd.

In het Nieuwe Diep:…. NEHALENNIA, …. allen van Batavia; …

001: Gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse naamlijsten van effectieve leden van het “Collegie Zeemans-Hoop” in de Amsterdamschen Almanak voor Koophandel en Zeevaart. Hierin worden alleen de schepen genoemd in de lidmaatschapsperiode van het kapiteinslid.
002: Naamregister der effectieve leden 1825-1878. (Stadsarchief Amsterdam, inventaris 491-281)
003: Register van aangifte van voortdurende deelneming in het Weldadig Zeemansfonds. Vermeldende registratienummer, geboortedatum man, vrouw en kinderen, welke klasse van deelneming, entree en contributiegelden, data overlijden of bedanken. (Stadsarchief Amsterdam inventaris 491-290). Het Weldadig Zeemans Fonds is het onderlinge pensioenfonds van “Zeemanshoop” waaruit uitbetalingen aan nabestaanden werden gefinancierd.
023: Notulen van de Algemene of Ledenvergaderingen van het college Zeemanshoop 1822-1910. (Stadsarchief Amsterdam, inventaris 491-01/19).
025: G. N. Bouma 2004. Nederlandse koopvaardijschepen 1820 t/m 1900. Typoscript 1200 pp.
042: Notulen van de bestuursvergaderingen van het college “Zeemanshoop”. (Stadsarchief van Amsterdam, inventaris 491-21/32).
064: Ontleend aan het zeemansarchief in het Stadsarchief van Dordrecht, inventaris 93.
093: Alfabetisch naam register der kapiteins, vermeldende de scheepsnamen en de data van uitzeilen en binnenkomen 1856-1863 en 1863 -1868. Stadsarchief Amsterdam, inventaris 491-295/296.