Navigation

Henry & Rutger Grivel

Introduction

In 2008, S. Parma researched the 19th century Dutch shipping company Blussé and the captains of its ships. One of those captains was Henry Grivel. In the course of his research, Mr. Parma also found information about Henry’s brother Rutger Grivel.

The result of this research, translated by Eric Grivel into English, can be found below. You can also review the original text in Dutch.

Henry Grivel

Family information and education

Henry Grivel was born in Amsterdam on February 8, 1820 as the son of Henry Grivel and Antje Coenradi. The family is of Swiss origin.

In Amsterdam on May 25, 1848 Henry, a sailor, married Cornelia Margaretha Brouwer, born in Amsterdam on May 26, 1825 as the daughter of Cornelis Brouwer, port servant, and Marretje Egberts. She may have died in April of 1862, but no certificate of her death can be found either in the Amsterdam archives or on GenLias. If this date of death is correct, she would have died in the childbed of Henriëtta Margaretha, see later.

The couple had four daughters:

Henry Grivel died in Maartensdijk on September 16, 1890.GenLias

It is clear from the preceding that there are no direct descendants of captain Henry Grivel with the Grivel name. We are also reasonably sure that there are no descendants through the female line.

Descendants are from Henry’s older brother Rutget Grivel, born in Amsterdam on April 17, 1818, married to Maria Dorothea Grim and died in the Formosa Strait on October 14, 1861. He was also a merchant captain. (see there)

Information comes from www.grivel.net, created by Eric Grivel.

Membership “zeemanscollege”

[A “zeemanscollege” is a Dutch organisation which represents sailors and often provides financial support to widows of members lost at sea — translator]

H. Grivel became member number 619 of “Zeemanshoop” on April 24, 1855, on the recommendation of G. de Jong. His ship was the “Sumatra”.002

In the general assembly of the Amsterdam zeemanscollege Zeemanshoop of April 17-24, 1855, was proposed and accepted as active member Henri Grivel, 35 years old, sailing the bark “Sumatra”, on account of the Gebr. Blussé of Dordrecht, on the recommendation of captain G. de Jong.023

H. Grivel was an active member of the Zeemanshoop from 1855 to 1864 with flagnumber 619.

Henry became member of the Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop as of November 30, 1858 and resigned in 1864.003

H. Grivel, living in Amsterdam, was a member of the Dordrecht zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” with flagnumber D53 during the period of April 27, 1855 until his death on September 16, 1890. At the time of his registration was his ship the “Sumatra” of the Gebr. Blussé in Dordrecht.064

Remarks with regard to membership of Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 november 1858 verzoekt H. Grivel om “in de voortdurende deelneming te mogen worden opgenomen, zonder verhoogde contributie, varend thans voor eene haven buiten Amsterdam.” Het Bestuur stelt dat, indien de kapitein onder de 40 jaar is, artikel 353 van het Reglement van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop van toepassing is.042 (Dit artikel 353 regelt de condities waaraan een lid moet voldoen om toestemming te krijgen voor een andere haven dan Amsterdam te varen.)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 24 juli 1866 staat vermeld een: “Brief van Kapt. H. Grivel voerende het Barkschip Vondel in Buenos Ayros 9 Juni 1866 houdende mededeelingen van verschillende waarnemingen in het belang der Scheepvaart van welk schrijven afschrift ter tafel zal worden gelegd.”023

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op 26 mei 1855 de storting door H. Grivel van f 15,- als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 10 november 1870 staat de mededeling dat de contributie van kapitein de Grivel is gebracht op f 3,-.064a

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 22 oktober 1890 wordt het overlijden gemeld van H. Grivel.064a

In het kasboek van het Dordtse College dd 22 september 1890 staat de reglementair vastgestelde uitkering van f 200,- aan de erven van kapitein H. Grivel te Amsterdam.064

De schepen van de kapitein

vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart:001

vlagnr. jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
619 1855-1861 bark Sumatra Gebr. Blussé te Dordrecht
  1862-1864 bark Decima J. Holtzapffel te Amsterdam
  1865-1869 brik Vondel H. J. E. Hekman te Amsterdam
  1870-1873 geen vermelding van schip en boekhouder

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam:093

kapitein scheepsnaam vertrek datum terugkomst datam
H. Grivel Sumatra 16 december 1858 25 mei 1861
  Decima 19 maart 1862 niet vermeld
  decima geen vermelding 08 december 1864

Het fregat “Sumatra” van de rederij Blussé van Oud Alblas te Dordrecht heeft minstens 4 reizen gemaakt waarvan de volgende onder kapitein H. Grivel:

Gegevens de heer P. Blussé te Vught, april 2008. Ontleend aan Blussé archief in Stadsarchief van Dordrecht.

Bouma025 vermeldt H. Grivel als gezagvoerder gedurende:

Overige bijzonderheden

NRC 6 november 1853

Falmouth, 2 november. De Nederlandse schepen REGINA, kapt. Ingerman, van Londen naar Adelaide, en SUMATRA, wijlen kapt. Keeman, van Dordrecht naar Liverpool bestemd, zijn hier beiden heden binnengelopen, eerstgenoemde heeft de zeilen verloren, en op de laatstgenoemde is de gezagvoerder overleden. (Was Henry Grivel stuurman op dit schip?)

NRC 27 april 1854

Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als: Voor Rotterdam: … SUMATRA, kapt. H. Grevel; …

Rutger Grivel

Familiegegevens en opleiding

Rutger Grivel werd geboren te Amsterdam op 17 april 1818 als zoon van Henry Grivel en Antje Coenradi. Hij is de broer van kapitein Henry Grivel. De familie is van Zwitserse oorsprong.

Hij trouwde met Maria Dorothea Grim, geboren te Vreeland op 13 maart 1817 als dochter van de gezagvoerder Daniel Grim en Jannetje Loopeker. Zij overleed 20 februari 1857. Rutger was een zwager van de koopvaardijkapitein Jan Albertus Keeman (zie aldaar) die met dochter Jannetje van het echtpaar Grim/Loopker was getrouwd.

Hij overleed op 14 oktober 1861 in het Kanaal van Formosa. Ontleend aan www.grivel.net.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R. Grivel werd met nr. 813 lid van Zeemanshoop per 23 april 1850 op voorspraak van (zijn schoonvader) D(aniël) Grim. Zijn schip was de “Rembrandt van Rhijn”002. Ten tijde van de inschrijving was Grivel 32 jaar. Toegevoegd is “bedankt”.002a

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 16/23 april 1850 werd als effectief lid voorgedragen / benoemd Rutger Grivel, oud 32 jaar, “zullende voeren het Barkschip Rembrandt van Rhijn”, wonend op de Haarlemmerdijk bij de Wieringestraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein D. Grim.023

R. Grivel werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 8 januari 1856 en bedankte in 1860.003

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen.

De schepen van de kapitein

Lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam.001

vlagnr. jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
813 1850-1853 bark Rembrandt van Rhijn Toe Laer & Co te A’dam
424 1854-1857 fregat Nehalennia B. P. Boscher te A’dam
  1858-1859 geen vermelding van schip en boekhouder
  1860 3/m sch. Cito H. J. E. Hekman te A’dam

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam:093

kapitein scheepsnaam vertrek datum terugkomst datam
R.Grivel Cito 20 september 1860 09 april 1862

Bouma025 vermeldt R.Grivel als gezagvoerder gedurende:

Overige bijzonderheden

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was R. Grivel, van het fregat “Nehallenia”.104

In een project van de Nederlandse Stichting Marhisdata worden de diverse jaargangen van dagbladen nagezocht op maritieme berichten. Uit het midden van de 19e eeuw zijn momenteel alleen de jaargangen 1848 t/m 1854 beschikbaar.

NRC 8 juli 1850

Advertentie. Te Amsterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Sourabaya om ten spoedigste te vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd barkschip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel, te bevragen bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

NRC 21 augustus 1851

Rotterdam, 20 augustus. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende drie schepen, als:

Voor Amsterdam: VIER GEBROEDERS, kapt. M. de Wijn, en REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. R. Grivel.

Voor Rotterdam: VLASHANDEL, kapt. N.T. Hoek.

NRC 16 april 1852

Batavia, 26 februari. In de nacht van 25 op 26 oktober 1851 is het Nederlands schip REMBRANDT VAN RHIJN, kapt. Grivel, met donker weder in het Engels kanaal tegen een schoener aangezeild, waarvan men, niettegenstaande genoemd schip dadelijk is bijgedraaid, niets meer heeft gezien. De REMBRANDT VAN RHIJN had de kluiverboom verloren en enige andere mindere schade bekomen. Twee schepelingen van de schoener werden opgevist, slepende aan einden touw achter het schip. Volgens mededeling der geredde schepelingen was het aangezeilde vaartuig de Engelse schoener PROVIDENCE, kapt. Pirer, groot 80 ton, van Port à Port naar Londen bestemd, bemand met vijf man. De twee geredde Engelse matrozen zijn mede naar Batavia genomen.

NRC 24 januari 1854

Amsterdam, 23 januari. Lijst van schepen op de onderstaande plaatsen liggende of ingevroren, alle herwaarts gedestineerd.

In het Nieuwe Diep:…. NEHALENNIA, …. allen van Batavia; …

001: Information from the yearly lists of names of effective members of the “Collegie Zeemans-Hoop” in the Amsterdam Almanak voor Koophandel en Zeevaart. Only the ships in the membership period of the member captain are listed in here.
002: List of names of effective members 1825-1878. (Municipal archives of Amsterdam, inventory 491-281.)
003: Register of declaration of continued participation in the “Weldadig Zeemansfonds.” This includes registration number, date of birth of man, wife and children, which class of participation, entrance and membership fees, date of death or cancellation. (Municipal archives of Amsterdam inventory 491-290.) The “Weldadig Zeemans Fonds” is part of the mutual pension funds of “Zeemanshoop” from which payments to survivors were financed.
023: Minutes of the General Meetings of the college “Zeemanshoop” 1822-1910. (Municipal archives of Amsterdam, inventory 491-01/19.)
025: G. N. Bouma 2004. Nederlandse koopvaardijschepen 1820 t/m 1900. Typoscript 1200 pp.
042: Minutes of the executive meetings of the college “Zeemanshoop”. (Municipal archives of Amsterdam, inventory 491-21/32).
064: From the sailor archive in the Municipal archives of Dordrecht, inventory 93.
093: Alphabetical name registerof captains, listing the ships names and dates of sailing and returning, 1856-1863 and 1863-1868. Municipal archives of Amsterdam, inventory 491-295/296.